Årsmøte 2020


Tid


Årsmøte 2020

Onsdag 4. mars kl. 19.00

Sted: Molde vgs - gymsalen


Foreløpig sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent, protokollfører og 2 protokollunderskrivere
 3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 4. Behandle årsmeldinger
 5. Behandle regnskap og revisors beretning
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett 2020
 9. Behandle virksomhetsplan/organisasjonsplan
 10. Valg av:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  3. Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  4. Kontrollutvalg 2 medlemmer + vara
  5. Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem


Årsmøtepapirer finnes på denne linkenEtter årsmøtet vil styret orientere nærmere om Aktivitetsplanen 2020/21

Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet. 


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her senest én uke før årsmøtet.. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!